Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Prof.Dr. Muzaffer KÜRKÇÜOĞLU tarafından kurulmuş olup tarihi fakültemizin tarihi kadar eskidir.

     Anabilim Dalı başkanlığı görevlerini Prof.Dr Muzaffer KÜRKÇÜOĞLU, Prof.Dr Sevin ALTINKAYNAK ve Prof.Dr. Cahit KARAKELLEOĞLU tarafından yürütülmüş ve Prof.Dr Zerrin ORBAK tarafından halen sürdürülmektedir.

       Pediyatri Kliniği 8 Profesör, 1 Doçent, 3 Dr. Öğretim Üyesi ile eğitim ve sağlık hizmetlerini yürütmektedir.

       Pediatri Anabilim Dalında departmanlaşma yönünden de 1998 yılında önemli adımlar atmıştır.

      Çocuk Acil Birimi yaklaşık 600 m2 alanda izolasyon odaları, CPR odası, müşahede alanları ve 2 adet acil poliklinik alanı ile 24 saat hizmet vermektedir. Kliniğimiz 8 müşahede 2 izolasyon odası olmak üzere toplam 10 yatak kapasitesiyle hizmet vermektedir.

     Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı’nda; çocukluk çağında hormonal hastalıkların tanı, tedavi ve takipleri yapılmaktadır. Kliniğimiz 7 yatak kapasiteye sahiptir. Bölümümüz 1999 yılından beri aralıksız hizmet vermektedir.

    Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı 2001 yılında kurulmuş olup günümüze kadar kesintisiz hizmet vermiştir. Kliniğimiz 12 yataklı olup ayaktan kemoterapi verilmesine uygun poliklinik hizmetine de sahiptir.

    Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı 1998 yılında kurulmuştur. Hasta muayenesi ve ekokardiyografik inceleme ile başlayan hizmetimiz izleyen yıllar içinde teçhizat olanaklarının genişletilmesi ile bir çocuk kardiyolojisi ünitesinde bulunması gereken tüm olanakları içine almıştır.  Kliniğimiz 5 yatak kapasitesiyle hizmet vermektedir.

     Çocuk Nefroloji Bilim Dalı’nda; çocukluk çağında böbrek ve üriner sistem ile ilgili hastalıkların tanı, tedavi ve takipleri yapılmaktadır. Kliniğimiz 7 yatak kapasiteye sahiptir. Bölümümüz 2000 yılından beri aralıksız hizmet vermektedir.

     Çocuk Nöroloji Bilim Dalı’nda; çocukluk çağında görülen beyin ve omurilik ile ilgili hastalıkların tanı, tedavi ve takipleri yapılmaktadır. Kliniğimiz 7 yatak kapasiteye sahiptir. Bölümümüz 2003 yılından beri aralıksız hizmet vermektedir.

      Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalına bağlı olan Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi, 2014 yılında 6 adet üçüncü düzey ve 1 adet izolasyon yatağıyla hizmete girmiştir. Yoğun  bakım ünitesinde çalışmak üzere, Haziran  2015 tarihinden itibaren bir öğretim üyesi göreve başlamış, takip eden süreçte yoğun bakım kapasitesi genişletilerek 12 adet üçüncü düzey ve 2 adet izolasyon yatağıyla hizmetine devam etmiştir. Mayıs 2016 tarihinden itibaren de ünitemiz “Bilim Dalı” olmuştur.

     Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalına bağlı olarak hizmet veren Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, 27 adet 3. Düzey, 13 adet 2. Düzey, 12 adet 1. Düzey olmak üzere toplam 52 yatak kapasitesine sahiptir. Bölümümüz 1995 yılından beri aralıksız hizmet vermektedir.

    Öğretim Üyeleri

 1. Prof.Dr. Zerrin OBAK (Anablim Dalı Başkanı, Pediatrik Endokrinoloji ve Metabolik Hastalıklar Bilim Dalı)
 2. Prof.Dr. Handan ALP (Genel Pediyatri)
 3. Prof.Dr. Naci CEVİZ (Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı)
 4. Prof.Dr. Hüseyin TAN (Pediatrik Nöroloji Bilim Dalı)
 5. Prof.Dr. Celalettin KOŞAN (Pediatrik Nefroloji)
 6. Prof.Dr. Hakan DÖNERAY (Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı)
 7. Prof.Dr. Zafer BIÇAKÇI (Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji)
 8. Prof.Dr. Kadir Şerafettin TEKGÜNDÜZ (Yenidoğan Bilim Dalı)
 9. Doç.Dr. Mustafa KARA (Yenidoğan Bilim Dalı)
 10. Dr.Öğr.Üyesi Fuat LALOĞLU (Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı)
 11. Dr.Öğr.Üyesi M. Akif GÜLER (Pediatrik Nefroloji Bilim Dalı)
 12. Dr.Öğr.Gör. Halil KESKİN (Yoğun Bakım Bilim Dalı)

 

   Asistan Doktorlar

Arş.Gör.Dr. Büşra DEMİR (Pediatrik Endokrinoloji)

Arş.Gör.Dr. Mustafa ÖZAY (Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji)

Arş.Gör.Dr. Elif YILDIRIM (Pediatrik Nöroloji)

Arş. Gör. Dr. Ece KURTUL
Arş. Gör. Dr. Zeynep ÖMEROĞULLARI (KÜLEKÇİ)
Arş. Gör. Dr. Sevil ÇİĞDEM AYDEMİR
Arş. Gör. Dr. Serhat DEMİR
Arş. Gör. Dr. Sümeyra AKTEPE
Arş. Gör. Dr. Nagehan KARACA HAN
Arş. Gör. Dr. Cansu DURNA
Arş. Gör. Dr. İbrahim Halil BAŞASLAN
Arş. Gör. Dr. Meral ÖZDEMİR
Arş. Gör. Dr. Hafsa Elif ÇOBANOĞLU
Arş. Gör. Dr. Fatma BİLMİŞ
Arş. Gör. Dr. Emre AKGÜNEŞ
Arş. Gör. Dr. Dilara KORKUT
Arş. Gör. Dr. Merve AKÇAY
Arş. Gör. Dr. Şeyda KARAHAN
Arş. Gör. Dr. Damla Didem AKYILDIZ
Arş. Gör. Dr. Merve Nur ŞAHİNER
Arş. Gör. Dr. Tuğçe ÇAKIR
Arş. Gör. Dr. Gökhan ÇİNİCİ

 

     Çocuk Acil birimimize başvuran travmaya uğramamış 0-18 yaş arası tüm hastaların acil müdahaleleri yapılarak gerekli görülmesi halinde ilgili birimlere yatışı yapılmaktadır.

     Çocuk Endokrinoloji kliniğimizde hastalar için gerekli çeşitli hormon testleri, diyabet eğitimi, diyetisyenlik hizmeti Bilim Dalı’mızca yapılmaktadır. Yine ilgili hastalıklar için gerekli genetik testler hastanemizde yapılabilmektedir.

     Çocuk Hematoloji-Onkoloji kliniğimizde çocukluk çağı maligniteleri ve hematolojik hastalıkların tedavisi yapılmaktadır. Kan ve kan ürünleri transfüzyonu, kemoterapi ve intatekal tedaviler yapılmaktadır

      Çocuk Kardiyoloji Kliniğimizde 0-18 yaş arasındaki hastalarımıza doğuştan ve kazanılmış kalp hastalıklarının tanısı, tedavisi ve izlemi ile ilgili hizmetler verilebilmekte olup, sahip olunması gereken araç ve gereçler ünitemizde mevcuttur ve aktif olarak kullanılmaktadır. Poliklinik hizmetleri birimimize ait müstakil poliklinikte verilmekte, yatan hastalar Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD bünyesindeki yan dal kliniğinde izlenmektedir.

      Mevcut imkân ve uygulamalarımız

     1.Ekokardiyografi

     2.Elektrokardiyografi

     3.24 Saatlik EKG İzlemi(Holter Analizi)

     4.Egzersiz Testi

     5.Tilt Testi

    6.Transözefageal Ekokardiyografi

    7.Transözefageal Elektrofizyolojik Çalışma

    8.Kalıcı Kalp Pili Kontrolü

    9.Kardiyak Kateterizasyon ve Anjiyografi

     a.Tanısal

    b.Girişimsel

    i.Balon Atriyal Septostomi

    ii.Balon Pulmoner Valvüloplasti

     iii.Balon Aort Valvüloplasti

     iv.Koarktasyon Balon Anjiopasti

    v.Koarktasyon Stent İmplantasyonu

    vi.Transkateter Patent Duktus Arteriozus Kapatılması

    vii.Transkateter Atriyal Septal Defekt Kapatılması

    viii.Transkateter Ventriküler Septal Defekt Kapatılması

    ix.Kalıcı Kalp Pili İmplantasyonu

    Çocuk Nefroloji kliniğimizde hastalıkların tanı ve tedavisine ek olarak girişimsel radyoloji tarafından uygulanan böbrek biyopsisi ve diyaliz yapılabilmektedir.

    Çocuk Nöroloji kliniğimizde hastalar için gerekli uyku aktivasyonlu ve uyanık EEG çekimi de bilim Dalı’mızca yapılmaktadır. Yine ilgili hastalıklar için gerekli genetik testler, MR görüntüleme ve bazı durumlarda EMG hastanemizde yapılabilmektedir.

    Çocuk Yoğun Bakım ünitemizde ultrason eşliğinde santral katater girişimleri, invaziv ve non invaziv solunum destek yöntemleri, hemodiyaliz, periton diyalizi, plazma değişimi, lökoferez, tam kan değişimi gibi organ destek yöntemleri ile pediatrik kardiyoloji tarafından yapılan ekokardiyografi, radyoloji tarafından yapılan ultrason değerlendirmeleri yoğun bakımda hasta başında uygulanabilmektedir.

     Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi ultrason eşliğinde santral katater girişimleri, invaziv ve non invaziv solunum destek yöntemleri, tam kan değişimi(exchange), fototerapi, göbek ve PICC kateter uygulaması, hasta başı EEG monitorizasyonu, sürfaktan uygulaması, hipotermi(soğutma) tedavisi, inhale Nitrik Oksit tedavisi gibi organ destek yöntemleri ile pediatrik kardiyoloji tarafından yapılan Ekokardiografi, Radyoloji tarafından yapılan ultrason değerlendirmeleri, Göz kliniği tarafından yapılan ROP muayenesi yoğun bakımda hasta başında uygulanabilmektedir.

       Çocuk Acil polikliniği hangi saatler hizmet veriyor?

      Çocuk Acil polikliniğimiz 7 gün 24 saat hizmet vermektedir.

      Travma hastaları nereye başvurmalıdırlar?

      Travmaya uğramış çocuk hastalar erişkin acil birimince kabul edilerek burada acil müdahaleleri yapılmaktadır.

      Çocuk Endokrinoloji polikliniğine nasıl muayene olunur?

    Başvuruda bulunan hastalar Genel Pediatri polikliniğinde muayenesi ve tetkikleri yapıldıktan sonra poliklinik asistanı tarafından gerekli görülmesi halinde Çocuk Endokrinoloji sorumlu hocasına danışılarak tedavi ve izlemi planlanmaktadır. Ayrıca Çocuk Endokrinoloji polikliniğinden randevu alınarak muayene için başvurulabilir.

       Çocuk Endokrinoloji polikliniği hangi günler çalışmaktadır?

      Poliklinik hizmetleri hafta içi her gün 09:00 – 16:30 saatleri arasında hizmet vermektedir.

      Hastaların durumu ile ilgili nasıl bilgi verilmektedir?

      Hastaların durumu ile ilgili bilgi klinik hocası tarafından hafta içi vizitten sonra verilmektedir.

     Çocuk Hematoloji – Onkoloji polikliniğine nasıl muayene olunur?

     Başvuruda bulunan hastalar Genel Pediatri polikliniğinde muayenesi ve tetkikleri yapıldıktan sonra poliklinik asistanı tarafından gerekli görülmesi halinde Çocuk Hematoloji Onkoloji sorumlu hocasına danışılarak tedavi ve izlemi planlanmaktadır.

        Hastaların durumu ile ilgili nasıl bilgi verilmektedir?

     Hastaların durumu ile ilgili bilgi klinik hocası tarafından hafta içi vizitten sonra verilmektedir.

     Çocuk Kardiyoloji Bölümün çalışma saatleri nedir?

     Çocuk Kardiyoloji BD polikliniğinde Pazartesi, Salı Çarşamba, Perşembe günleri rutin poliklinik hizmeti verilmektedir. Cuma günleri kardiyak kateterizasyon ve eğitim günüdür.

     Nasıl randevu alınabilir?

      Atatürk Üniversitesi resmi web sitesi üzerinden (Atatürk Üniversitesi, Araştırma Hastanesi, Online İşlemler, Randevu al ve telefonla) randevu alınabilir

     Çocuk Nefroloji polikliniğine nasıl muayene olunur?

    Başvuruda bulunan hastalar Genel Pediatri polikliniğinde muayenesi ve tetkikleri yapıldıktan sonra poliklinik asistanı    tarafından gerekli görülmesi halinde Çocuk Nefroloji sorumlu hocasına danışılarak tedavi ve izlemi planlanmaktadır. Ayrıca        Çocuk Nefroloji polikliniğinden randevu alınarak muayene için başvurulabilir.

      Çocuk Nefroloji polikliniği hangi günler çalışmaktadır?

      Poliklinik hizmetleri hafta içi her gün 09:00 – 16:30 saatleri arasında hizmet vermektedir.

     Hastaların durumu ile ilgili nasıl bilgi verilmektedir?

     Hastaların durumu ile ilgili bilgi klinik hocası tarafından hafta içi vizitten sonra verilmektedir.

     Çocuk Nöroloji polikliniğine nasıl muayene olunur?

    Başvuruda bulunan hastalar Genel Pediatri polikliniğinde muayenesi ve tetkikleri yapıldıktan sonra poliklinik asistanı tarafından gerekli görülmesi halinde Çocuk Nöroloji sorumlu hocasına danışılarak tedavi ve izlemi planlanmaktadır. Ayrıca Çocuk Nöroloji polikliniğinden randevu alınarak muayene için başvurulabilir.

      Çocuk nöroloji polikliniği hangi günler çalışmaktadır?

     Poliklinik hizmetleri hafta içi her gün 09:00 – 16:30 saatleri arasında hizmet vermektedir.

      Hastaların durumu ile ilgili nasıl bilgi verilmektedir?

      Hastaların durumu ile ilgili bilgi klinik hocası tarafından hafta içi vizitten sonra verilmektedir.

     Çocuk Yoğun Bakım Bölümde hasta ziyareti ne sıklıkla yapılabilmektedir?

      Çocuk yoğunbakım hastaları kritik ve çabuk enfeksiyon kapma eğiliminde olduğu için hasta ziyareti sadece anne ve baba ile sınırlı tutulmaktadır. Ziyaretler hafta içi günlük 13:30 dan itibaren kliniğin ve hastaların durumu müsait ise yapılabilmektedir.

      Hastaların durumu ile ilgili nasıl bilgi verilmektedir?

      Hastaların durumu ile ilgili bilgi klinik hocası tarafından günlük vizitten sonra ve hafta sonları verilmektedir.

      Yenidoğan Yoğunbakım Bölümde hasta ziyareti ne sıklıkla yapılabilmektedir?

      Yenidoğan yoğunbakım hastaları kritik ve çabuk enfeksiyon kapma eğiliminde olduğu için hasta ziyareti sadece anne ve baba ile sınırlı tutulmaktadır. Ziyaretler hafta içi günlük 13:30 dan itibaren kliniğin ve hastaların durumu müsait ise yapılabilmektedir.

      Hastaların durumu ile ilgili nasıl bilgi verilmektedir?

     Hastaların durumu ile ilgili bilgi kıdemli asistan tarafından hafta içi vizitten sonra verilmektedir.

     Yenidoğan polikliniğine nasıl muayene olunur?

     Yenidoğan polikliniğine yaşları 0-30 gün arasında olan tüm hastaları direk başvurabilir.

      Yenidoğan polikliniği hangi günler çalışmaktadır?

      Poliklinik hizmetleri hafta içi her gün 09:00 – 16:30 saatleri arasında hizmet vermektedir.

      Ayaktan başvuran hastalar için ROP muayenesi yapılıyor mu?

    ROP muayenesi ihtiyacı olan hastalar polikliniğimize başvurmaları halinde hafta içi sadece Çarşamba günleri göz hastalıkları öğretim üyesi tarafından yapılmaktadır.