Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilimdalı güçlü akademik kadrosu, kanser ve kanser dışı tüm hastalıkların tanı ve tedavisine yönelik deneyim ve bilgi birikimi, bilimselliği ileri teknoloji ile birleştiren donanımı ve altyapısı, hastaya özel yenilikçi ileri tekniklerin kullanıldığı cerrahi seçenekleri ile dünya standartlarında hizmet olanaklarına sahiptir.

       Tıbbın en önemli ve geniş kapsamlı alanlarından biri olan genel cerrahi; ilgi alanına giren organların hastalıkları ve farklı tedavileri, bu alanlarda hızla gelişen teknoloji ve cerrahi teknik uygulamalarının da gelişmelere bağlı olarak çeşitliliğinin artması ile yerini yavaş yavaş özel cerrahiye bırakmaktadır. Bu sayede her konuya konsantre olan “genel cerrah” aynı zamanda genel cerrahinin farklı alanlarında da uzmanlaşma sağlayarak “özel cerrah” statüsü kazanmaktadır.

       Bu gerçekten hareketle Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilimdalı farklı alanlarda uzmanlaşmış akademik ve uzman kadrosu ile hizmet vermektedir. Hastalar bir uzman arayışı içinde olmadan, genel cerrahinin tüm alt branşlarında kaliteli hizmet olanaklarına sahiptir. Bunun yanında, cerrahi uygulamaların bireysel kararlarla değil, grup kararına bağlı olarak verildiği konsey değerlendirmelerinden de yararlanmaktadır. Hastalar genel tanının ardından, konunun uzmanına yönlendirilerek hastalığa özel tedavi planlaması yapılmaktadır.

       Bu kapsamda Erzurum Atatürk Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı;

 1. Özafago-Gastrik-proktolojik Cerrahi,
 2. Endokrin ve Meme Cerrahisi,
 3. Hepatopankreobilier Cerrahi
 4. Acil ve travmatolojik cerrahi
 5. Organ nakli

çalışma grupları olarak hizmet vermektedir.

     Öğretim Üyeleri

 1. Prof.Dr. Müfide Nuran AKÇAY (Ana Bilim Dalı Başkanı)
 2. Prof.Dr. S.Selçuk ATAMANALP
 3. Prof.Dr. Mehmet İlhan YILDIRGAN
 4. Prof.Dr. Gürkan ÖZTÜRK
 5. Prof.Dr. Yavuz ALBAYRAK
 6. Doç.Dr. Erdem KARADENİZ
 7. Dr.Öğr. Üyesi Ercan KORKUT
 8. Dr.Öğr. Üyesi Nurhak AKSUNGUR
 9. Dr.Öğr. Üyesi Esra DİŞÇİ
 10. Dr.Öğr. Üyesi Necip ALTUNDAŞ
 11. Dr.Öğr. Üyesi Salih KARA
 12. Dr.Öğr. Üyesi Rıfat PEKSÖZ
 13. Dr.Öğr. Üyesi Murat KARTAL

 

    Asistan Doktorlar

 1. Uzman Dr. Fuat ŞENTÜRK
 2. Arş. Gör. Dr. Enes AĞIRMAN
 3. Arş. Gör. Dr. Metin YILDIZ
 4. Arş. Gör. Dr. Samad ISMAYILOV
 5. Arş. Gör. Dr. Ahmet KÜÇÜK
 6. Arş. Gör. Dr. Muhammet YILDIRIM
 7. Arş. Gör. Dr. Ferdi CAMBAZTEPE
 8. Arş. Gör. Dr. Vefa ATIŞ
 9. Arş. Gör. Dr. Hilal YAZICI
 10. Arş. Gör. Dr. Gamze GÖKÇEK

Meme Cerrahisi

       Erzurum Atatürk Üniversitesi Genel cerrahi Anabilim Dalıda memenin iyi huylu tümörleri ve kanserlerinin tedavisi; dünyanın en gelişmiş merkezleri ile aynı anda uygulanan cerrahi teknikler, kişiye özel ameliyat yaklaşımları, hasta konforunu amaçlayan yöntemler ve multidisipliner bir anlayışla yapılmaktadır. Bu çerçevede hastalar genel cerrah, radyolog, medikal onkolog, radyasyon onkolojisi hekimlerinden meydana gelen meme endokrin konseyinde hep birlikte değerlendirilmekte ve hasta için en uygun tedaviye karar verilmektedir. Meme kanserlerinde yalnızca tümörlü bölgenin çıkarılması ve meme bütünlüğünün korunması ilkesi esas alınmaktadır. Ancak memede birçok odakta gelişen tümörlerde mastektomi adı verilen memenin tümünün alınması durumunda da aynı seansta uygulanan plastik ve rekonstrüktif cerrahilerle meme estetiği sağlanmakta, hastanın organ kaybı yaşama riski ortadan kaldırılmaktadır.

Endokrin Cerrahisi

   Vücudun iç salgı yapan bezlerinin ameliyat gerektiren hastalıklarında uygulanan cerrahi tedavilerdir. Tiroit bezinin iyi ve kötü huylu hastalıkları, nodüler guatr, zehirli guatr, tiroit kanseri, paratiroit bezi hastalıkları, böbreküstü bezi hastalıkları ve tümörlerinin cerrahi tedavisi, obezite ameliyatları endokrin cerrahisi kapsamında gerçekleştirilmektedir. Erzurum Atatürk Üniversitesi Genel cerrahi Anabilim Dalında tiroit ve paratiroit cerrahisinde hasta konforunu olumsuz yönde etkileyen kanamalar ve ses kayıplarının önüne geçen özel uygulamalar da yapılmaktadır. Ameliyat sırasında kullanılan ve “enerji cihazları” adı verilen yardımcılar ile damarın istenilen yerden kapatılması sağlanarak kanama riski azaltılmaktadır. Cerrahi sırasında kişinin konuşmasını sağlayan ses tellerine giden sinirleri koruyucu sinir monitörizasyonu da kullanılmakta ve cerrah, işlem sırasında sinirin işlevini kontrol edebilmektedir.

Karaciğer, Pankreas, Safra Yolları Cerrahisi (Hepatopankreatobilier Cerrahi)

Genel Cerrahide; karaciğer, pankreas ve safra yollarının iyi huylu hastalıkları ve tümörleri, Hepato-pankreato-biliyer (HPB) cerrahi adı altında tedavi edilmektedir. Erzurum Atatürk Üniversitesi Genel cerrahi Anabilim Dalı Hepatopankreatobilier sistem tümörlerinin cerrahisinde uluslararası teknikler uygulanmaktadır. Kanser ameliyatı öncesi hastalar onkoloji konseyinde değerlendirilerek hastalık ile ilgili tüm branş doktorlarının görüşleri alınıp, hastaya en uygun cerrahi yöntemler kullanılmaktadır.

Gastroenteroloji Cerrahisi

Mide, ince ve kalın bağırsak, yemek borusu ile rektumu ilgilendiren iyi huylu hastalıklar ve kanserlerinin cerrahi tedavileri, gastroenteroloji cerrahisi adı altında gerçekleştirilmektedir. Erzurum Atatürk Üniversitesi Genel cerrahi Anabilim Dalı  konsey kararı ile değerlendirilen hastalar için en uygun cerrahi teknikler belirlenmekte, dünyanın en gelişmiş kanser merkezlerinde uygulanan ileri ameliyat teknolojileri hastalara sunulmaktadır. Onkolojik cerrahide ameliyatların önemli bir bölümü kapalı cerrahi teknik olan laparaskopi ile yapılmakta, hasta işlem sonrası konforlu bir dönem geçirerek, ek tedavileri için yeterli vakti kazanmaktadır. Gastroenteroloji cerrahisinde de özellikle karaciğer metastazı yapmış bağırsak tümörler cerrahisi başarı ile uygulanmaktadır.

Obezite Cerrahisi

       Beden Kitle İndeksi (BKİ) 40’dan yüksek ya da BKİ’i 35’den yüksek ve kronik bazı hastalıkları bulunan ve bu nedenle önemli sağlık sorunları yaşayan kişilere tedavi amaçlı uygulanan cerrahi girişimler, “Bariatrik Cerrahi” ya da Obezite Cerrahisi adını almaktadır. Erzurum Atatürk Üniversitesi Genel cerrahi Anabilim Dalı  Obezite Cerrahisi Merkezlerinde obezite ameliyatları kapalı yöntemi le yapılmakta ve hastanın iyileşme süresi kısalmaktadır. Gastrik band gibi işlemlerin geçerliliğini kaybetmesi ile birlikte en sık uygulanan etkin yöntemler; tüp mide ameliyatları ve gastrik bypass’tır.

Proktoloji Cerrahisi

       Toplumda yaygın olarak görülen anorektal hastalıklar (kalın bağırsak, rektum ve anal bölge hastalıkları), doğru tanı ve tedavi için bu alanda deneyimli ve özel ihtisas sahibi bir ekip, teknoloji ve donanım gerektirmektedir. Erzurum Atatürk Üniversitesi Genel cerrahi Anabilim Dalı  bu alandaki sorunlara, üst düzey tanı ve tedavi olanakları hastalara sunularak yaklaşılmaktadır. Proktoloji cerrahisinde; iç ve dış hemoroid, kabızlık, anas fissür, perianal abse ve fistüller, gaita kaçırma, bağırsak fıtığı, kıl dönmesi, anal kaşıntı, kolorektal kanserler ile anal ve perianal siğillerin cerrahi tedavileri gerçekleştirilmektedir.

Organ Nakli

       Erzurum Atatürk Üniversitesi Genel cerrahi Anabilim Dalı Organ Nakli Merkezleri, özellikle karaciğer ve böbrek nakillerinde dünyada referans merkezi olarak gösterilmektedir. Erzurum Atatürk Üniversitesi Genel cerrahi Anabilim Dalı organ nakli merkezi başta Türk Cumhuriyetleri Ortadoğu ülkelerinden de organ nakli bekleyen hastalar tarafından tercih edilen bir merkezdir.

Genel Cerrahi Kliniğinde Yapılan Ameliyatlar

 1. Tüm tiroid ve meme hastalıkları ameliyatları
 2. Tüm üst ve alt gastrointestinal sistem ameliyatları
 3. Tüm karaciğer, safra yolu hastalıkları ve  pankreas ameliyatları
 4. Laparoskopik mide ve kolon rezeksiyonları
 5. Laparaskopik donör nefrektomi
 6. Laparaskopik mobit obezite
 7. Tiroit, meme, gastrointestinal ve hepatopankreobilier sistem kanserleri ameliyatları yapılmaktadır.

       Ayrıca bölgedeki en büyük referans hastane olması itibariyle her türlü travma ve acil cerrahi gerektiren hastalara müdahale edilmektedir.

      Genel Cerrahi Kliniğinde mevcut donanım ve ekipman sayesinde gerekli perkütan girişimler yapılabilmektedir. Genel cerrahi ile  ilgili tüm hastalıklarına  başarılı bir şekilde müdahale edilmektedir.

Endoskopik İşlemler

       Anabilim dalımıza bağlı olarak çalışan endoskopi ünitemizde:

      Diagnostik ve terapötik üst ve alt gastrointestinal sistem endoskopik müdahaleleri yapılmaktadır. Ayrıca safra yolu hastalıklarına yönelik olarak Endoskopik Retrograt Kolanjiopankreatografi ( ERCP) ve ilişkili diğer işlemler ve ayrıca tüm gastrointestinal stentleme girişimleri (özefagus, düodenum, biliyer, rektal) ve perkütan endoskopik gastrostomi (PEG) işlemleri başarıyla uygulanmaktadır.