Radyoloji

Radyoloji

Genel Bilgiler

Radyoloji, görüntüleme yöntemlerini kullanarak hastalıkların tanı ve tedavisinde rol alan bilim dalıdır.

Amacımız, bütün radyolojik görüntüleme ve girişimsel radyolojik işlemleri etkin ve kaliteli bir şekilde gerçekleştirmenin yanında tıp ve uzmanlık öğrencilerine radyolojiyi benimseterek uluslararası standartlarda eğitim vermektir. Ayrıca, güncel teknoloji ve yenilikler ışığında bilimsel araştırmalar ve projeler planlayıp uygulayarak bilime katkı sağlamaktır.

1966 yılında Prof. Dr. Ali Namık ŞENER tarafından kurulmuş olan, Prof. Dr. Ercan TUNCEL ve Prof. Dr. Şefik GÜNEY öncülüğünde gelişimi devam eden Anabilim Dalımız, yüksek teknoloji ile donatılmış görüntüleme cihazları ve geniş akademik kadrosuyla Türkiye’nin önde gelen radyoloji merkezlerinden biri haline gelmiştir. Ayrıca, Anabilim Dalımız 02.09.2009 tarihinden itibaren Türk Radyoloji Derneği alt şubesi olarak hizmet vermektedir.

Görüntüleme Cihazlarımız

  • * 3 ve 1.5 Tesla Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG)
  • * 256 (2 adet) ve 640 (1 adet) kesitli Bilgisayarlı Tomografi (BT)
  • * Biplanar Dijital Subtraksiyon Anjiyografi (DSA)
  • * Tomosentezli Dijital Floroskopi
  • * 3B Tomosentez Dijital Mammografi – Kontrastlı Spektral Mamografi
  • * Ultrasonografi – Doppler Ultrasonografi – Shear Wave Elastografi
  • * Dijital Röntgen

Merkezimizde tüm radyolojik görüntüleme hizmetleri ve girişimsel radyolojik işlemler gerçekleştirilmektedir.

Manyetik Rezonans Görüntüleme

Manyetik Rezonans Görüntüleme, radyo dalgalarını kullanarak vücudunuzdaki iç organların ve dokuların ayrıntılı kesitsel görüntülenmesini sağlar. Radyoloji Bölümümüzde kardiyak MR, fetal MR, BOS akım MR, MR traktografi, MR spektroskopi, perfüzyon MR ve multiparametrik prostat MR, multiparametrik meme MR, toraks MR, MR enterografi, CİNE MR tetkikleri dahil birçok tetkik yapılmaktadır.

Bilgisayarlı Tomografi Görüntüleme

Bilgisayarlı tomografi, X ışınlarını kullanarak vücudunuzdaki iç organların ve dokuların ayrıntılı kesitsel görüntülenmesini sağlar. Bölümüzde kontrastlı ve kontrastsız kesitsel görüntülemeler, dual enerji BT, kardiyak BT ve BT Anjiyografi uygulamaları dahil rutin tanı tetkikleri ile biyopsi ve tedaviye yönelik girişimsel işlemler yapılmaktadır.

USG ve Doppler USG Görüntüleme

Ultrasonografi cihazı ses dalgaları ile iyonizan radyasyon kullanmadan vücut içi organ ve dokuları ultrasonografi ile görüntüleme olanağı sağlar. Hastane radyoloji ünitemizde, 3B-4B obstetrik ultrasonografik ve elastografik incelemeler yapılmaktadır.

Konvansiyonel Tetkikler

Tükürük bezleri, yemek borusu, mide, on iki parmak bağırsağı, safra kesesi ve safra yolları, ince ve kalın bağırsaklar, böbrekler ve idrar yolları, mesane ve üreme sistemi vücuda damardan veya başka yollardan kontrast madde verilerek floroskopik olarak görüntülenmektedir. Bu tetkikler genel olarak kontrastlı “konvansiyonel tetkikler” olarak anılmaktadır.

Mamografi

Mamografi, X ışınlarını kullanarak memelerin ayrıntılı görüntülenmesini sağlar. Meme lezyonları mamografi, USG ve MRG ile saptanabilmektedir. Lezyonun iyi ya da kötü huylu olduğunu öğrenmek için çoğu zaman biyopsi işlemine ihtiyaç duyulmaktadır. Meme radyolojisinde uygulanan girişimsel işlemler görüntüleme yöntemleri eşliğinde yapılmaktadır. En sık USG eşliğinde biyopsi yapılmaktadır. Lezyonların USG karşılığı olmadığı durumlarda diğer görüntüleme yöntemleri eşliğinde biyopsi yapılmaktadır. Özellikle tarama hastalarında izlenen, kanser öncüsü bulgu olarak kabul edilen mikrokalsifikasyonlar ya da sadece mamografi yönteminde görülen yapısal bozulma gibi durumlarda mamografi eşliğinde biyopsi işlemi yapılmaktadır.

Girişimsel Radyoloji Ünitesi

Vasküler girişimsel radyoloji ünitemizde, kalp dışındaki tüm damar sorunları nörovasküler (intrakranial anevrizma, arteriovenöz malformasyon, anjioplasti ve stentleme) ve periferik vasküler işlemler (transkateter kemoembolizasyon, endovasküler tümör embolizasyonu, miyom tedavileri) yapılmaktadır. Ayrıca anevrizmatik SAK (baloncuğun neden olduğu subaraknoid kanama), travmatik kanamalar, doğum sonrası kanamalar gibi acil tanı ve tedavi gerektiren durumlarda birimimiz 7 gün 24 saat esasına göre hizmet vermektedir.

Non-vasküler girişimsel radyoloji ünitemizde çoğu zaman genel anesteziye gerek duyulmadan lokal anestezi ile başlıca biyopsi (tru-cut, aspirasyon), perkütan drenaj (apse, kist, sıvı), biliyer sistem (PTK, perkütan kolesistostomi, biliyer balon ve stent uygulamaları, karaciğer nakil sonrası biliyer komplikasyonların tedavisi), perkütan tümör ablasyonu (radyofrekans ablasyon, mikrodalga ablasyon, alkol ablasyonu), genitoüriner girişimler (perkütan nefrostomi, perkütan sistostomi gibi) yapılmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Kontrast Madde Nedir ?

Radyolojide kullanılan kontrast maddeleri, vücut içi görüntüleme yöntemlerinde (örneğin röntgen, manyetik rezonans görüntüleme – MRG veya bilgisayarlı tomografi – BT) dokular arasındaki farkı artırmak için kullanılan maddelerdir.

Bölüm Doktorları

Aydınlatma Metni