Klinik Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARGETAM)’nin rektörlüğümüz bünyesinde kurulması 04.09.2019 tarihinde Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenerek uygun görülmüştür. 17.09.2019 tarihinde Prof. Dr. Zekai HALICI KARGETAM müdürlüğüne atanmış olup halen görevini sürdürmektedir. Müdürlüğümüzün ofisleri Araştırma Hastanemizin 9. katında hizmet vermektedir. Müdürlüğümüz 4 alt birimden oluşmaktadır. Bunlar Multidisipliner Araştırma Ofisi, Ürün Geliştirme ve Yenileşim (Working-Innovation, WIN) Ofisi, İlaç Araştırmaları Ofisi ve Lisans Öğrencileri Araştırma Ofisi’dir. Bu dört farklı alt birimle Üniversitemiz ve Ülkemize klinik araştırmaları en üst seviyeye çıkaracak akademisyen ve öğrencilerimize eğitim, teknik ve laboratuvar destekleri sağlanmaktadır.

 

       VİZYONUMUZ

    Ulusal klinik araştırmaların arttırılmasına katkıda bulunan, 21. yüzyılda artan bilimsel gelişmelere ayak uyduran ve aynı zamanda yeniliklerle devamlılığını sağlayan, ülkemizin dışa bağımlılığını azaltan, sağlık alanında yeni AR-GE çalışmalarının önünü açarak katma değer sağlayan çalışmalar yapmaktır.

 

       MİSYONUMUZ

     KARGETAM ulusal ve uluslararası ortamda bilimsel çalışmaları sürdürülebilir kılmak için, çevre ve insan odaklı ileri teknolojiler üreten, yüksek katma değerli klinik&deneysel ilaç ve tıbbi ürün/cihaz araştırmaları yapmak, inovatif ürün geliştirmek ve tüm bu süreçlere öğrencileri de dahil ederek geleceğin klinik çalışmalarına ve yeni ihtiyaçların karşılanmasına ışık tutmaktır.

 

       MULTİDİSİPLİNER ARAŞTIRMA OFİSİ

      Ofisimizin sorumlusu KARGETAM müdür yardımcımız Prof. Dr. Hakan DÖNERAY’dır. Bu ofisimizde; Atatürk Üniversitesi Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Fen, Mühendislik, Veteriner, Hemşirelik, Sağlık Bilimleri Fakülteleri ve Diğer Fakülteler ile ilgili anabilim dallarının ortak işbirliğiyle sağlık alanında araştırmalar planlanmakta ve yürütülmesi sağlanmaktadır. Bununla birlikte Paydaşlara klinik araştırma konusunda danışmanlık hizmeti verilmekte olup bu konuda şuana kadar birçok çalışma başarı ile sonlandırılmıştır. Aynı zamanda ofisimiz öncülüğünde klinik araştırma alanında öğrenme fırsatları geliştirmek için çalıştaylar, atölyeler, öğrenme ziyaretleri ve çalışma gezileri düzenlenmiş olup tüm üniversitemizde klinik araştırmalar konusunda bir farkındalık oluşturulmuştur.

 

       ÜRÜN GELİŞTİRME VE YENİLEŞİM OFİSİ

     Ofisimizin sorumlusu KARGETAM müdür yardımcımız Prof. Dr. Mine ÇELİK’tir. Bu ofisimizde Sağlık hizmetlerine yönelik, tıbbi cihaz ve sarf ürünleri tasarım ve geliştirme çalışmaları için disiplinler arası iletişimi ve koordinasyonu sağlamak temel hedefimiz olup bu konularla ilgili birçok çalışma ve prototip halihazırda çalışılmaktadır. Tıbbi Cihaz geliştirme onarım ve kalibrasyonunda yeterliliğin artırılması ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup hastanemiz bünyesinde düşük teknolojili Tıbbi malzemelerin üretimi, tamiri ve yeniden değerlendirilmesi için atölye kurulma çalışmaları son aşamaya gelmiştir. Aynı zamanda Sağlık hizmetlerine yönelik yazılım, akıllı teknoloji ve yapay zekâ ürün-uygulamalarının tasarım ve geliştirme çalışmaları için disiplinler arası iletişimi ve koordinasyonu sağlamak için özel bir bölüm açılmış olup alanında birçok yeni çalışma ülkemize ve üniversitemize kazandırılmaya çalışılmaktadır.

 

       İLAÇ ARAŞTIRMALARI OFİSİ

     Ofisimizin sorumlusu KARGETAM müdür yardımcımız Prof. Dr. Elif ÇADIRCI’dır. Bu ofisimizde var olan ilaçların farklı etki ve yan etkilerinin araştırılması ve bu araştırmalar için ortak paydaşlar bulunması konusunda özellikli çalışmalar yapılmaktadır. Aynı zamanda kişiselleştirilmiş ilaç tedavisinin üniversitemiz bünyesine kazandırılması ve buna uygun AR-GE planlamalarının yapılması, yeni ilaç geliştirme konusunda eğitim ve kurs programlarının yapılması konusunda çalışmalar başlamış olup ulusal ve uluslararası birçok merkezle görüşmeler başlatılmıştır. Ofisimizde erken faz çalışmaları, faz çalışmaları ve klinik farmakoloji çalışmalarının planlaması yapılmakta olup 2023 hedefi olarak bünyemize bu araştırmaların yapılabildiği bir merkezi katmayı hedefliyoruz. Bu çalışmalara paralel olarak müstahzarlardan ve biyolojik numunelerden saf madde, yardımcı madde ve metabolitlerin ayrıştırılması ve miktar analizlerinin yapılması, küçük moleküllü ilaç, peptit veya protein yapıdaki maddelerin analizinin ve tespitinin yapılması ile ilgili konularda çalışmalar desteklenmekte olup paydaşlarımızda DAYTAM ile ortak birçok çalışmamız bulunmaktadır.

 

      LİSANS ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA OFİSİ

    Ofisimizin sorumlusu KARGETAM müdür yardımcımız Prof. Dr. Hamidullah UYANIK’tır. Bu ofisimizde lisans öğrencilerinin fikirlerinin değerlendirilip klinik araştırmalara teşvik edilmelerini sağlamak ana hedef olmuştur. Bu hedefe istinaden lisans öğrencilerimizi aktif olarak araştırmacı kimliği ile yetiştirilmelerini sağlayacak, yenilikçi, üreten, sorunları çözen, ekip ruhuyla hareket eden birer bilim adamı olmaları için halihazırda yürüyen klinik çalışmalara entegre edilmeleri sağlanmıştır. Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası platforma yarışmalara katılmalarını sağlanmakta olup bu konuda danışmanlık ve teknik destekler verilmektedir.

     Ofisimizde aynı zamanda en uygun ve en güncel eğitim materyalleri incelenmekte olup öğrencilerle interaktif bir şekilde bu yeni yaklaşımlara entegrasyonları sağlanmaktadır.

 

       KİMLERLE ÇALIŞIYORUZ?

     Araştırma merkezimiz özellikle destek alacağı üniversitemiz bünyesinde bulunan tüm araştırma birimleriyle çalışmaktadır. Birçok ortak proje devam etmek olup AR-GE niteliği olan çalışmalarda sona yaklaşılmıştır. Bu çalışmalarımızda SAUM (Araştırma Hastanesi), Metodoloji Ofisi, Proje Ofisi, DAYTAM, Dijital dönüşüm ofisi, TEKNOKENT, Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi ve ATADEM ile sürekli fikir alışverişinde bulunulmakta ve destekleri alınmaktadır.

 

       PAYDAŞLARIMIZ

     Ofisimiz öncülüğünde yürüyen, destek verilen, danışmanlık hizmeti verilen birçok klinik ve ilgili AR-Ge çalışmalarında Sağlık Bakanlığı, TÜBİTAK, Bilim ve Sanayi Bakanlığı, TÜSEB, KOSGEB, Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Örgütleri ile direkt bağlantılar kurulmuş olup ortak proje üretim ve yönetim konusunda çalışmalar devam etmektedir. Merkezimize başvuran değerli bilim insanlarımızın paydaşlarımızla bağlantılarını kurup projelerinin sıhhatle devam etmesi sağlanmaktadır.

deneme