1960’lı yıllardan sonra ortaya çıkan teknolojideki gelişmelerin paralelinde hızla gelişen girişimsel radyoloji sadece tanıda değil aynı zamanda tedavide de katkı sağlayan radyolojiye bağlı bir üst uzmanlık alanıdır. Girişimsel radyolojinin başlıca avantajları arsında hasta açısından daha az travmatik, daha kolay tolere edilebilir tedavi seçenekleri sunması, doku bütünlüğünü büyük oranda koruyup daha az ağrı ile daha kısa sürede iyileşme imkânı sağlaması ve hastanede kalma süresinin minimale indirilmesi sayılabilir. Girişimsel radyolojnin dünya çapında kabul görmüş minimal invaziv ve konforlu tedavi seçenekleri çoğu zaman hastanın anestezi almasına gerek kalmadan basit girişimlerle halledilebilmektedir.

      Radyoloji Anabilim Dalı içerisinde bulunan ve asistan eğitim programımızda yer alan girişimsel radyoloji ünitemiz yaklaşık 30 yıldan beri görüntüleme sistemlerinin kılavuzluğunda tanıya veya tedaviye yönelik girişimsel işlemler yapılmaktadır. Dünyada örnekleri olduğu gibi merkezimizde girişimsel radyoloji Vasküler ( damarla ilgili) ve Non-vasküler (damar dışındaki) işlemler olmak üzere alt birimlerden oluşmaktadır.

       Prof. Dr. Akın LEVENT ve Prof. Dr. Çetin ÇELENK ile başlatılan ve Prof. Dr. Suat EREN öncülüğünde devam ettirilen vasküler girişimsel radyoloji ünitemizde aynı anda iki vakaya tanı ve tedavi imkânı sağlayan iki adet DSA (digital subtraksyon anjiyografi) birimimiz bulunmaktadır. Bu birimlerde damarla ilgili olarak, kalp dışındaki tüm damar sorunları nörovasküler (intrakranial anevrizma, arteriovenöz malformasyon, anjioplasti ve stentleme) ve periferik vasküler işlemler (transkateter kemoembolizasyon, endovasküler tümör embolizasyonu, miyom tedavileri) adı altında yapılmaktadır. Ayrıca stroke (inme), anevrizmatik SAK (baloncuğun neden olduğu Subaraknoid kanama), travmatik kanamalar, doğum sonrası kanamalar gibi acil tanı ve tedavi gerektiren durumlarda birimimiz doktoru, hemşiri, teknisyeni ve yardımcı personeliyle 7 gün 24 saat hizmet vermektedir.

       Non-vasküler girişimsel radyoloji ünitemizde 3 adet Ultrasonografi bulunmaktadır. Bu birimimizde çoğu zaman genel anesteziye gerek duyulmadan lokal anestezi ile başlıca biyopsi (tru-cut, aspirasyon), perkütan drenaj (apse, kist, sıvı), bilyer sistem (PTK, Perkütan kolesistostomi, biliyer balon ve stent uygulamaları, karaciğer nakil sonrası biliyer komplikasyonların tedavisi), perkütan tümör ablasyonu (Radyofrekans Ablasyon, Mikrodalga Ablasyon, Alkol Ablasyonu), genitoüriner girişimler (perkütan nefrostomi, perkütan sistostomi gibi) işlemler yapılmaktadır.

       Girişimsel Radyoloji ciddi deneyim ve takım çalışması gerektirir. Girişimsel radyoloji ailesi olarak yaptığımız işlemlerde diğer branş hekimleri ile oldukça yakın ve koordineli bir şekilde hareket etmekteyiz. İşlem ile ilgili kararlar ortak yapılan konsey toplantıları sonucunda verilmektedir. Dünyada oldukça tanınan ve faydalanılan girişimsel radyoloji ne yazık ki ülkemizde yeterince bilinmemektedir. Hastaların güncel tedavi ve yaklaşımlar hakkında bilgilendirilmesi yasal hakları olup bu hususta doktorunuza ya da bizlere başvurunuz.